FANDOM


הורד

סמל כשפות אדמה

כשפי האדמה הראשונים היו גיריות הענק.

אחרי שבני האדם ירדו מצב האריה של האדמה, הוא נתן להם את כח האדמה.

כשפי האדמה הראשונים שלמדו מהגיריות היו אומה ושו, במהלך מלחמה בין שני הכפרים שלהם.

ידוע גם ש טופ בייפונג למדה מהגיריות כשפות אדמה, כולל איך לחוש את הסביבה דרך האדמה.

כשפות אדמה מונעת על ידי הרגליים, והכשפים משתמשים ברגליים בנוסף כמו חוש מיפוי. טופ בייפונג משתמשת ברגליים שלה ובכשפות אדמה בשביל לראות.

לכשפות אדמה מספר סגנונות והתפתחויות:

הורד-0

מגילת כשפות אדמה

סגנונות:

  1. כשפות האדמה הרגילה, שרוב הכשפים משתמשים בה. היא מבוססת על סגנון הלחימה "הונג גאר".
  2. כשפות האדמה שטופ משתמשת, כולל היכולת לחוש דרך האדמה. היא מבוססת על סגנון הלחימה "גמל שלמה".

התפתחויות:

כשפות חול - בפרק "הספרייה" כשפי חול חוטפים את אפה. כשפי החול משתמשים באותן תנועות כל כשפות אדמה רגילה.

כשפות מתכת- טופ פיתחה את הכשפות הזאת לבדה כשנלכדה בידי המורה שלה והמנחה של רעידת אדמה 6 בפרק 39, "הגורו". הכשפות מבוססת יותר על ידיים מאשר רגליים. כאשר אזולה, מיי וטאי - לי חטפו את טופ, סוקה ומלך האדמה, טופ אחזה בידיה בדלת והצליחה לקמט אותה ולזרוק אותה.

 כשפי אדמה מוכרים עריכה

טופ, המלך בומי, הרו, סאטו.